نیس یک ورزش تکامل یافته است. از فن آوری راکت گرفته تا متدولوژی های آموزشی بهبود یافته و هر چیزی که در این بین وجود دارد. دیدن بازیکنان در حال وزنه برداری برای کسب قدرت و استحکام بیشتر غیر معمول نیست. امروزه مربیان تمرینات کوتاه و انفجاری را به جای
ادامه مطلب