دکتر مصطفی حمیدی کارشناس ارشد روانشناسی ورزشی از دانشگاه تهران و کارشناس ارشد مشاور خانواده از دانشگاه تهران

روانشناسی ورزشی شاخه ای از روانشناسی است که ورزشکاران را برای دستیابی به پتانسیل درونی و به حداکثر رساندن عملکرد ورزشی شان یاری میرساند. امروزه روانشناسی ورزشی از ارکان جدایی ناپذیر در آماده سازی ورزشکاران برای تمرینات و مسابقات بویژه مسابقات سطوح قهرمانی جهانی تلقی میشود.در هرم قهرمانی ورزشکاران نخبه چنانچه ورزشکاران از آمادگی روانی برخوردار نباشند آمادگی های جسمانی فنی و تاکتیکی کمترین نقش را در موفقیت آنها خواهد داشت . به عبارت ساده تر در هرم قهرمانی آمادگی جسمانی در قائده هرم و آمادگی های فنی و تاکتیکی در قسمت میانی و در راس هر آمادگی های روانی قرار دارند. بطوری که گفته میشود در مسابقات جهانی به ویژه بازی های المپیک ده نفر اول قهرمانی از نظر آمادگی های بدنی فنی و تاکتیکی تقریبا در یک سطح هستند و قهرمانی نصیب کسی خواهد شد که از آمادگی های روانی (ذهنی) آماده تر باشد.