آموزش آکادمیک در آکادمی تنیس مهذب نیا

مسابقات Davis Cup - Asia And Oeania 2010 و قهرمانی تیم ایران